תערוכה: אדוננו ביאליק – יקירי עגנון [13]

 תמוז תרפ”ד / יולי 1924 – מכתב מעגנון לביאליק לאחר השריפה בביתו של עגנון בבאד הומבורג
[נכתב על-ידי אסתר עגנון]

אדוננו ה’ ביאליק,
אחדשה”ט [אחר דרישת שלומו הטוב], הנני להודיעך כי מוכרח אני לסלק את ידי מחבור ספר החסידים. החלק הראשון כבר היה מוכן כלו חוץ מסדר הענינים והנה אש אחזה בבית דירתי וכל ספרי וכל כתבי ידי וגם ספר החסידים נשרף. רק בחמלת ה’ עלינו נשארו אשתי וילדי ה’ עליהם יחי’ בחיים. אני שוכב בבית החולים כי עשו לי נתוח קשה ואי”ה בעוד עשרה ימים אצא מבית החולים וכפי דברי הרופאים אצטרך למנוחה ימים רבים ובודאי לא אוכל לפנות שוב אל העבודה הזאת.
את דמי האונס אשר לקחתי אני ובובר כמדומני בערך מאה דולר הנני משיב לך והנני לוקח משושנה [פרסיץ] פחות מאה דולר.
צר לי מאד שהייתי לך מבטח שוא והנני מבקש מנפשך היקרה סליחה. ואל תבוא במשפט עמדי, כי מר לי מר אשר פרי עבודת י”ח שנה נכחד והיה בין רגע למאכלת אש וגם ספורי הגדול בצרור החיים אשר אמרתי בצלו אחיה נשרף.

אוד מוצל מאשי
בשם ש”י עגנון

×
×
×