הלומדים בַּצִּינה: עוד על “שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו”

סיפורו של עגנון מבוסס על קונפליקט מתמשך בין שתי דמויות של לומדי תורה: ר’ שלמה, השייך לפי מוצאו ומעמדו לאליטה הלמדנית שבעירו של המסַ פר, ור’ משה פנחס, בנו של טוחן כפרי שהגיע לעיר לשם לימוד תורה. המסורת הפרשנית של סיפור זה הציבה אותם זה מול זה כטיפוסים ייצוגיים של לומדים במזרח אירופה: הפרוטגוניסט – ששורשיו מגיעים עד לשל”ה, והאנטגוניסט – שחניכתו במרחב הפולקלורי של הכפר. הדיכוטומיה הזאת הולידה פרשנויות של בררה בינרית בין שתי האפשרויות, שרובן מעידות על האפשרות האליטיסטית שאליה מכוון הטלוס של הסיפור.
2011
ע"ג 1
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×