כיוונים חדשים בחקר עגנון

המאמר מצביע על שלושה כיווני מחקר שאותם יש להעביר מן השוליים אל המרכז: א. מחקר הראליה ביצירות עגנון; ב. עגנון בזיכרונותיהם של בני דורו; ג. עגנון במכתביו. הנחת היסוד היא שהכרת הספרות ומחקרה אינה יכולה להיעשות בחלל הריק, אלא בהקשריה הרחבים: ההיסטוריים, הביוגרפיים, החברתיים, הפואטיים, לרבות אלה הלשוניים והאידאולוגיים. ככל שתעמיק היכרות זו, כך יינתנו בידי הקורא, הלומד והחוקר כלים פרשניים טובים ומדויָקים יותר להעמקת הקשב ביצירה.
2011
ע"ג 1
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×