סיפור פשוט של עגנון — השם המסתתר

2004
ירושלים, מאסף לדבר ספרות
מאמר
×
×
×