שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו — מקורות ופירוש

למקורות התלמודיים לסיפוק “שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו” (הנמצא בכרך “סמוך ונראה”)
1959
לעגנון שי
הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון
פרק בספר
×
×
×