שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו — מקורות ופירוש
למקורות התלמודיים לסיפוק “שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו” (הנמצא בכרך “סמוך ונראה”)
אורבך, אפרים א.
1959
לעגנון שי
הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון
פרק בספר
×
×
×