המספר כסופר: לשאלת דמות המספר ב״אורח נטה ללון״

חזר ונדפס בספרו אמנות הסיפור של עגנון (1973)
1968
הספרות
מאמר
×
×
×