שם, כינויי קנין והלוואי הבלתי מיודע
ארכאיזם בלשונם של הזז ועגנון
דלמצקי-פישלר, ברכה
2020
תלפיות שנתון המכללה
מאמר
×
×
×